Rules in Finnish

1 § Yhdistyksen nimi on Black Swans – Futures Studies Students of Turku ry ja sen kotipaikka onTurun kaupunki.

2 § Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi ja englanti. Pöytäkirjakielenä on kuitenkin vain englanti.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin, toimia jäsentensä etujärjestönä Turun yliopistossa ja alan järjestöissä, sekä harjoittaa tiede-, opinto- ja kulttuuripolitiikkaa.

4 § Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ja informaatiotilaisuuksia, ekskursioita, opintoneuvontaa ja muuta vapaa-ajan toimintaa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Turun yliopistossa tulevaisuuden tutkimusta pää- tai sivuaineenaan opiskelevat perustutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Järjestön jäsenyys säilyy pääaineen vaihdon yhteydessä sekä eri maisteriohjelmaan siirryttäessä.

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli jäsenen tutkinto-oikeus Turun yliopistolla, syystä tai toisesta, päättyy.

8 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

9 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman liittymismaksun tai vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

10 § Y Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta yhdeksään muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään kevätlukukaudella huhtikuun 30. päivään mennessä, vaalikokous syyslukukaudella joulukuun 15. päivään mennessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.

13 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3.Valitaan kokoukselle sihteeri
4.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5.Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8.Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
9.Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
10.Muut mahdollisesti esille tulevat asia
11.Kokouksen päättäminen

14 § Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3.Valitaan kokoukselle sihteeri
4.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5.Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6.Valitaan hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut jäsenet
7.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa sekä heille varamiehet
8.Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
9.Kokouksen päättäminen

15 § Yhdistyksen jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänestyksessä yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Kahden jäsenen vaatiessa suoritetaan äänestys umpilipuin. Käsiteltävissä asioissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö elleivät säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

16 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus, jonka toimikautena on kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on: johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Huolehtia yhdistyksen
varojen hoidosta. Valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle. Hallituksen tehtävänä on: johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta. Valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.

17 § Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

18 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

20 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Hallitus kokoontuu jonkun hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

21 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

22 § Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2 / 3 kannatuksella annetuista äänistä.

23 § Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kuukauden välein pidettävissä kahdessa kokouksessa samalla äänten enemmistöllä kuin mitä sääntöjen muuttamisesta on edellä säädetty.

24 § Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa miten yhdistyksen varat on käytettävä tulevaisuuden tutkimuksen opiskelun ja tutkimuksen edistämiseksi.

25 § Yhdistyksen sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.